Näin vuosilomasi määräytyy yliopistossa

Lomaraha on liittojen sopima etu

Yliopistojen työehtosopimuksessa on sovittu, että lomaraha kuuluu kaikille. Se maksetaan lomaoikeuden perusteella. Saamisen ehtona ei ole työhön palaaminen loman jälkeen, ja lomarahan saa myös tietyillä edellytyksillä työsuhteen päättyessä. 

Lomarahan suuruus on 4 – 6 % kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Muilla kuin kuukausipalkkaisilla lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. 

Lomarahan saa vaihtaa vapaaksi sopimalla asiasta työnantajan kanssa. Lomaraha maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Se määräytyy sen tehtävän palkan mukaan, jossa työntekijä on kesäkuussa.

1.8.2022 lukien työehtosopimukseen on tullut alla oleva lomarahoja koskeva muutos.

Työsuhteen päättyessä maksetaan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka työntekijä on ansainnut työsuhteen päättymishetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa. Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettava lomaraha puolittuu 1.8.2022 alkaen, mikäli työsuhde päättyy

  • työntekijän itsensä suorittaman koeaikapurun johdosta
  • työntekijän itse irtisanoutuessa muun kuin eläköitymisen vuoksi
  • työsopimuksen purkautuneena pitämiseen (TSL 8:3 §) tai
  • työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla (TSL 7:1–2 §, TSL 8:1 §), ei kuitenkaan irtisanomisperusteen johtuessa työntekijän olennaisesta ja pitkäaikaisesta työkyvyn heikkenemisestä (TSL 7:2 § 2 mom. 1.kohta).

Huomaathan, että määräaikaisen työsuhteen päättyessä normaalisti (ilman irtisanomista) lomarahaa ei leikata.

Kaksi eri lomanmääräytymistapaa

Loman pituus ja toteuttamistapa riippuu siitä, kuuluuko opetus- ja tutkimushenkilöstöön vai muuhun asiantuntija- tai tukihenkilöstöön. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstö sopivat työaikasuunnitemassa työajastaan ja sen käyttämisestä työsuunnitelman mukaisiin tehtäviin. Vuosittainen työaika on 1 612 tuntia, ja työntekijä on siis itse vastuussa työsuunnitelman toteutuksesta ja ajankäytön suunnittelusta. Muu kuin työaikasuunnitelmassa sovittu työaika on työntekijän vapaa-aikaa ja esimerkiksi loma-aikaa.

Muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosilomista on sovittu, että kalenteriviikko kuluttaa lomaa viisi päivää ja täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana ollut töissä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia. Vuosiloman pituus riippuu työsuhteen pituudesta. Vähintään 15 vuoden palvelusaika oikeuttaa 38 päivän vuosilomaan. Palvelusaikaan lasketaan myös muussa kuin omassa yliopistossa, valtion tutkimuslaitoksessa, valtion palveluksessa sekä muussa olennaisesti työhön liittyvässä toimessa työskentely. Myös sairauspoissaoloaika ja ansiosidonnaiset perhevapaat lasketaan palvelusaikaan. Yli vuoden, mutta alle 15 vuoden työsuhteissa, vuosilomapäivien määrä on 30.