Mistä tessillä on sovittu?

Työehtosopimus 

Työehtosopimuksen määritelmä ja tarkoitus 

Työehtosopimus on sopimus, joka määrittelee työn tekemisen ehdot työnantajan tai työnantajaliiton ja työntekijöiden edustajien eli ammattiliiton välillä. Työehtosopimuksen tarkoitus on sopia työsuhteen perusasioista, kuten palkasta, työajasta, lomista, sairauspoissaoloista, irtisanomisajasta ja muista eduista. Työehtosopimus on osa työlainsäädäntöä ja sitä täydentää työsopimuslaki, joka on yleislaki kaikille työsuhteille. Työehtosopimuksen avulla pyritään turvaamaan työntekijöiden oikeudet ja edut sekä edistämään työrauhaa ja yhteistyötä työpaikoilla. 

Työehtosopimuksen osapuolet ja neuvottelut 

Työehtosopimuksen osapuolet ovat työnantaja tai työnantajaliitto ja ammattiliitto/-liitot. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) edustaa useita työnantajaliittoja eri aloilta, kun taas Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Akava (Juko) ja Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) edustavat eri ammattiryhmiin kuuluvia tai koulutuspohjaisia liittoja. 

Työehtosopimusneuvottelut ovat prosessi, jossa osapuolet pyrkivät sopimaan uudesta tai uudistetusta työehtosopimuksesta. Neuvottelut voivat kestää viikkoja tai kuukausia riippuen neuvotteluilmapiiristä ja erimielisyyksien määrästä. Neuvottelut koostuvat useista vaiheista, kuten valmisteluista, aloitusneuvotteluista, alakohtaisista neuvotteluista, pääneuvotteluista ja loppusovinnosta. 

Jos neuvottelut eivät tuota tulosta ja osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ne voivat ryhtyä työtaistelutoimiin, kuten lakkoihin tai saartoihin. Nämä ovat laillisia keinoja painostaa vastapuolta hyväksymään omat vaatimukset. Esimerkiksi muutama vuosi sitten, kun yliopistolaisten neuvottelut eivät edenneet riittävästi ja toivotulla tavalla, ilmoittivat veturimiehet (JHL) tukilakosta. Tämä ilmoitus vaikutti siihen, että neuvottelut saatiin nopeasti päätökseen. 

Normaalisitova ja yleissitova työehtosopimus 

Työehtosopimuksia voidaan luokitella niiden sitovuuden perusteella normaalisitoviin tai yleissitoviin sopimuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka laajasti sopimus koskee alalla toimivia työnantajia ja työntekijöitä. 

Normaalisitova sopimus sitoo vain niitä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat sopimuksen tehneiden järjestöjen jäseniä. Noin 10 % kaikista työehtosopimuksista on normaalisitovia. Edellyttää, että työnantaja ja työntekijä ovat sopineet noudattavansa sopimusta. 

Yleissitova sopimus sitoo kaikkia alalla toimivia työnantajia ja työntekijöitä, riippumatta siitä, ovatko he järjestäytyneitä vai eivät. Noin 90 % kaikista työehtosopimuksista on yleissitovia. Edellyttää, että sopimuksen tehneiden työntekijäliittojen jäsenet edustavat vähintään puolta alalla työskentelevistä työntekijöistä. Yleissitovuuden toteaa Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta (TTVL). 

Työehtosopimuksen sisältö ja soveltamisala 

Työehtosopimus sisältää erilaisia määräyksiä, jotka koskevat työn tekemisen ehtoja. Joitakin yleisiä määräyksiä ovat: 

 • Palkkaus: määrittelee palkan määrän, maksutavan ja maksuajankohdan sekä mahdolliset lisät, kuten ylityökorvaukset tai lomarahat. 
 • Työaika: määrittelee säännöllisen työajan pituuden, lepoajat, tauot ja ylityön rajat sekä mahdolliset joustot, kuten liukuvan työajan tai etätyön käytön. 
   
 • Lomat: määrittelee vuosiloman pituuden, lomanmääräytymisvuoden, lomapalkan ja lomakorvauksen sekä mahdolliset muut vapaat, kuten arkipyhät tai pekkaspäivät. 
   
 • Sairausajan palkka: määrittelee sairauspoissaolon ilmoittamisen, lääkärintodistuksen esittämisen ja sairausajan palkan maksamisen edellytykset ja ehdot. 
   
 • Irtisanomisaika: määrittelee irtisanomisajan pituuden ja perusteet sekä irtisanomisilmoituksen antamisen ja vastaanottamisen tavat. 
   
 • Työsuojelu: määrittelee työturvallisuuden ja työterveyshuollon järjestämisen sekä työntekijöiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuudet työsuojelutoimintaan. 
   
 • Työrauha: määrittelee työrauhan velvoitteen, joka tarkoittaa sitä, että sopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä työtaistelutoimiin. 

Yhteenveto 

Työehtosopimus on keskeinen osa suomalaista työlainsäädäntöä. Se määrittelee työn tekemisen ehdot ja pyrkii turvaamaan työntekijöiden oikeudet ja edut. Työehtosopimuksen neuvottelut ovat tärkeä prosessi, jossa pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys työnantajien ja työntekijöiden välillä. Normaalisitova ja yleissitova sopimus tarjoavat erilaisia sitovuuden tasoja. Työsopimuksen sisältämät määräykset koskevat monia eri aspekteja työn tekemisestä. Kaiken kaikkiaan työsopimus on tärkeä väline, jolla pyritään edistämään oikeudenmukaista ja tasapainoista työelämää Suomessa.