Antalet undervisningstimmar har en övre gräns

I arbetsplanen görs en överenskommelse om hur arbetstiden fördelas mellan undervisning, forskning och övriga uppgifter

Universitetens lärare och forskare kan inte tilldelas mer undervisningstimmar än vad som är bestämt i arbetsplanen och kollektivavtalet. Kontaktundervisningen i undervisningsinriktade uppdrag kan vara maximalt 394 timmar.  

I praktiken innebär detta att den som ger maximal mängd kontaktundervisning i princip uppnår sin årsarbetstid i och med detta. I arbetsplanen finns det då plats för ungefär hundra timmar för övrigt administrativt arbete. 

Utgångspunkten i kollektivavtalet är dock att även forskning ska ingå i allas uppgifter vid sidan om undervisningen. Taket för undervisningstimmarna är inte antalet undervisningstimmar som alla undervisar, utan övriga uppgifter utanför undervisningen – såsom forskning, särskilda utvecklingsuppdrag och administrativt arbete – minskar undervisningsmängden. 

I kollektivavtalet tillämpas även ett större antal undervisningstimmar. Den maximala mängden undervisningstimmar kan vara 452 timmar, men detta gäller undervisning som kräver mindre förberedelser än normalt och som inte omfattar forskning. Att forskning inte ingår är inte per automatik en grund för tillämpning av det högre taket för antalet undervisningstimmar. Uppdrag av den här typen finns det knappt om vid universiteten.

Den maximala undervisningsmängden kan överskridas endast med personens samtycke, och då ska särskild ersättning utbetalas. 

Professorernas kontaktundervisning är maximalt 141 timmar. 

Årsarbetstiden för universitetens undervisnings- och forskningspersonal är 1 612 timmar. 

Arbetsplanen styr arbetstiden för de universitetsanställda och planen utarbetas tillsammans med förmannen inför varje läsår. I arbetsplanen görs en överenskommelse om hur arbetstiden fördelas mellan undervisning, forskning och övriga uppgifter. Värdesätt dig själv och håll koll på din egen arbetstid! Fler frågor om arbetstider kan du ställa till dina förtroendemän. Kom också ihåg guider och andra anvisningar för arbetslivet som ditt eget förbund erbjuder.