Hur meningsskiljaktigheter löses på universiteten

I kollektivavtalet finns ett förhandlingsförfarande för hur meningsskiljaktigheter löses vid tvister mellan arbetsgivare och löntagare

I universitetens arbetskollektivavtal finns ett överenskommet förhandlingsförfarande för hur meningsskiljaktigheter löses vid tvister mellan arbetsgivare och löntagare. Förfarandet vid meningsskiljaktigheter kan till exempel användas för att reda ut grunderna för tidsbestämda avtal. Då utreds om det finns laglig grund för en löntagares tidsbestämda arbetsavtal eller om arbetet faktiskt är en fast anställning.

Under förhandlingsprocessen kan även andra frågor kring arbetskollektivavtalet lösas, som till exempel tillämpningen av lönesystemet. I dessa fall handlar det oftast om meningsskiljaktigheter kring uppdragets kvalifikationsnivå. 

Vad innebär förfarandet vid meningsskiljaktigheter i praktiken?

Löntagaren kan först diskutera tvisten med sin förman. Detta kallas samråd på enhetsnivå. Om ingen överenskommelse nås, förhandlar förtroendemannen med arbetsgivarens representant i lokala förhandlingar. Om inte de heller kommer överens, flyttas frågan upp på förbundsnivå och förhandlas mellan FOSU rf och Bildningsarbetsgivarna. Om ingen överenskommelse kan nås på förbundsnivån heller, kan frågan föras till arbetsdomstolen där den avgörs slutgiltigt. 

Varför ska just förfarandet vid meningsskiljaktigheter användas?

Vid meningsskiljaktigheter kan man exempelvis låta tvister om tidsbestämda avtal bli avgjorda i tingsrätten och då förbigå arbetskollektivavtalets förfarande vid meningsskiljaktigheter. Fördelen med förhandlingsprocessen i arbetskollektivavtalet är dock att processen är snabb och avgiftsfri ända upp till förbundsnivå. Att parterna försöker avgöra en tvistefråga så nära arbetsplatsen som möjligt leder oftast till den bästa lösningen för båda. 

Förhandlingar vid meningsskiljaktigheter kan och bör påbörjas i god tid redan under anställningen, så att exempelvis en seriös diskussion om fast anställning kan föras tillsammans med arbetsgivaren. 

Mer information om förhandlingsprocessen kan du få av din lokala förtroendeman och ditt fackförbund.