Undervisnings- och forskningspersonalens arbetstid

Som lärare och forskare har du en flexiblare arbetstid

Universitetens kollektivavtal omfattar bestämmelser om undervisnings- och forskningspersonalens totala arbetstid. Som lärare eller forskare omfattas du därmed inte av arbetstidslagen. Detta grundar sig på att universitetens undervisnings- och forskningsuppdrag ses som självständiga arbetsuppgifter. Dessutom garanterar lagstiftningen forsknings-, undervisnings- och konstnärlig frihet åt universitetsuppdragen.

Kollektivavtalet föreskriver en årsarbetstid på 1 612 timmar. Tillsammans med sina förmän utarbetar alla lärare och forskare varje år en arbetsplan som baseras på antalet arbetstimmar. I arbetsplanen nedtecknas din medverkan i undervisning, forskningsverksamhet och övriga uppdrag. För kontaktundervisning finns ett maximalt antal undervisningstimmar. Du är ansvarig för din egen arbetstid och hur du fördelar den mellan uppdragen i arbetsplanen.

I arbetsplanen är det viktigt att uppmärksamma sådan längre frånvaro som kan påverka planens innehåll. Om du mitt under läsåret gör en överenskommelse om ett nytt uppdrag som inte kan räknas in i arbetsplanens aktuella uppdragsområden, ska arbetsplanen omarbetas i detta avseende. Om du undervisar mer än vad din enhet anvisat att du ska enligt arbetsplanen, har du rätt till särskild ersättning för detta.