Förhandlingarna om lönejusteringarna för det innevarande året körde fast – löntagarna väntar på att Bildningsarbetsgivarna tar initiativ till fortsatta förhandlingar

Me olemme yliopisto.

Förhandlingarna om det innevarande årets löner för över 34 000 universitetsanställda har slutat tills vidare till följd av att universitetsarbetsgivarnas representant Bildningsarbetsgivarna i fredags meddelade att organisationen ansåg att det inte finns förutsättningar att avtala om nya förhandlingstider.

Ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho understryker att arbetsgivarnas representant upprepade gånger vägrat lämna ett skriftligt förhandlingsförslag.

– Löntagarna lade fram sina skriftliga förslag till lönejusteringar genast vid det första mötet. Allmänna förhöjningar som förbättrar köpkraften är ett centralt mål. Löneförhöjningarna ska överskrida den prognostiserade inflationens nivå. 

I vårt land råder ett parlamentariskt samförstånd om att Finlands framtid nu och i framtiden bygger på kunnande, forskning och innovationer. Genom lagen om finansiering av forskning, utveckling och innovationsverksamhet ökar finansieringen av FUI med cirka 260 miljoner euro om året i jämförelse med nivån året innan. Vi behöver en sporrande miljö för forskning och innovationsverksamhet. De universitetsanställda har förtjänat sina löneförhöjningar. 

FOSU betonar att det är Bildningsarbetsgivarna som har bollen i fråga om de fortsatta förhandlingarna och att löntagarna väntar på en inbjudan till förhandlingsbordet.

Om ett förhandlingsresultat om lönerna inte uppnås senast den 17 februari, är det möjligt att säga upp det tvååriga kollektivavtalet så att det går ut i slutet av mars.

I detta fall övergår personalen vid alla universitet till ett avtalslöst läge den 1 april. I ett avtalslöst läge iakttas bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet, men det är också möjligt att vidta organisationsmässiga åtgärder.

Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning och förvaltning samt ledning.

Förhandlingarna om universitetens allmänna kollektivavtal och bestämmelserna om övningsskolorna förs av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.