Työehtosopimusta kehitetään jatkuvasti

Yliopiston yleisessä työehtosopimuksessa on sovittu, että työntekijöitä ja työnantajia edustavat osapuolet (JUKO ja Sivista) keskustelevat säännöllisesti myös työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Nyt voimassa olevassa työehtosopimuksessa on sovittu viidestä työryhmästä, joiden tavoitteena on kehittää työehtosopimusta ja työehtoja:

  • Tilastotyöryhmä käsittelee yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä tarkastelee mm. palkkakäsitteitä.
  • Tekstityöryhmä käy läpi työehtosopimuksen tekstiasua ja työehtosopimuksessa olevia lakiviittauksia.
  • Uramalleja ja meritoitumistapoja tarkasteleva työryhmä laatii tilannekuvaa eri yliopistojen tutkijan uramalleista sekä muista meritoitumisen tavoista. Työryhmä tarkastelee myös, miten palkkaus tukee uralla etenemistä ja miten yliopistoissa kannustetaan uuden osaamisen kehittämiseen.
  • Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä tarkastelee kontaktiopetuksen määritelmää, enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisällön toimivuutta ja uudistamistarvetta, huomioiden uudet opetusmenetelmät ja -tavat. 
  • Lukiolain ja ops-uudistuksen vaatimat muutokset käsittelevä työryhmä (päättynyt)

Anna Zibellini

työmarkkinalakimies

Akavan erityisalat